Close
Skip to content
Dr Angus MacDonald

An Dr Aonghas Dòmhnallach

Bha an Dr Aonghas Dòmhnallach na dhotair teaghlaich ann am Portrìgh airson iomadach bliadhna. Tha e a-nis air a dhreuchd a leigeil dheth agus tha e a’ fuireach anns a’ Bhràighe.

calum-graham-urras-an-eilein

Calum Greumach

Tha Calum Greumach na urrasair phroifeasanta air sgeamaichean peinnsean. Tha e a’ fuireach cuid dhen bhliadhna ann an Garrabost san Rubha ann an Leòdhas, agus cuid ann an Sgùlamus.

mary-ann-mackenzie-urras-an-eilein

Màiri Anna NicChoinnich

Bha taigh-bìdh ainmeil aig Mairi Anna NicCoinnich ann an Dùn Bheagain. Tha i a-nis air sin a leigeil dhith agus tha i a’ fuireach anns an Aodann Bhàn.

margaret-nicolson-skye-gaelic-trust

Mairead Nic Neacail

Bha Mairead NicNeacail na ceannard air diofar sgoiltean san Eilean Sgitheanach agus air deireadh b’ann ann an Stafainn is Cille Mhoire a bha i ag obair. Tha i a-nis air a dreuchd a’ leigeil dhith agus tha i a’ fuireach ann a’ Flòdaigearraidh.

faye-macleod-urras-an-eilein

Faye NicLeòid

Tha Faye NicLeòid na neach-com-pàirt ann an companaidh cunntasairean ann am Portrìgh. Tha i a’ fuireach anns a’ Bhràighe.

donald-macdonald-skye-gaelic-trust

Dòmhnall Dòmhnallach

‘S e neach-gnothaich agus stiùiriche chompanaidh a th’ ann an Dòmhnall Dòmhnallach. Tha e a’ fuireach ann an Stafainn.

murdo-beaton-urras-an-eilein

Rianadair an Urrais:

Murchadh Peutan

Bha Murchadh Peutan a’ teagasg ann an Àrdsgoil Phortrìgh. Tha e a-nis air a dhreuchd a leigeil dheth agus tha e a’ fuireach anns an t-Struthan.

01470 572300