Eachdraidh an Urrais


Chaidh Urras an Eilein a stèidheachadh anns a’ bhliadhna 1973 le Sir Iain Nòbail nach maireann, Dòmhnall MacMhaoilein nach maireann à Portrìgh agus Dòmhnall Iain MacIllFhinnein às an Ath Leathann, leis an amas tachartasan agus pròiseactan Gàidhlig anns an Eilein Sgitheanach a’ bhrosnachadh, gu h-àraid nam buineadh iad ri foghlam, dualchas, eachdraidh is cultar an Eilein.

Ged nach robh ann ach £1000 aig toiseach tòiseachaidh, thairis air na bliadhnaichean, tha luach an Urrais air meudachadh gu barrachd air £250,000, a’ toirt dhuinn teachd-a-steach mu thimcheall £8000 gach bliadhna.


Placeholder

Urras an Eilean Logo

Luchd Taic

Tha na h-Urrasairean air leth taingeil airson gach taic agus cuideachadh, agus tha e mar amas aca an t-Urras a neartachadh gu ìre aig am bi e comasach dhaibh leasachadh follaiseach agus brìgheil a thoirt air cùisean co-cheangailte ri foghlam, cultar agus dualachas san Eilean Sgitheanach.


Placeholder

Placeholder

Urras an Eilein

Pròiseactan gu Ruige Seo

Anns na bliadhnaichean a chaidh seachad tha an t-Urras air taic a chur ri iomadach pròiseact agus tachartas, mar eisimpleir cèilidhean, dràma, film mu Shomhairle MacIllEathain, Mòd Ionadail an Eilein Sgitheanaich, Comann Sgiathanach Ghlaschu, cèilidh mhòr ann an Dùn Bheagain airson urram a’ chur air Ceana Chaimbeul agus msaa.

Cuideachd tha cròileagain Gàidhlig, bun-sgoiltean Gàidhlig, Àrd-sgoil Phortrìgh agus Sabhal Mòr Ostaig air taic airgid fhaighinn airson phròiseactan inntinneach, duaisean, leabharlannan agus gnothaichean eile co-cheangailte ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Mar chuimhneachan air laoich a’ Chogaidh Mhòir tha an t-Urras air grunnd chuairtean don Fhraing agus don Bheilg a chur air dòigh, le seirbheisean Gàidhlig gan cumail anns na cladhan far a bheil mòran shàighdearan Gàidhealach nan sìneadh.

Gach bliadhna bidh an t-Urras agus Sabhal Mòr Ostaig a’ cur air dòigh Òraid Cuimhneachaidh Shir Iain Nòbail.

Placeholder


Placeholder

Lord Minginish

Òraid Chumhneachaidh Shir Iain Noble 2017

Smuaintean air Eachdraidh Lagh an Fhearainn  air a lìbhrigeadh aig Sabhal Mòr Ostaig air Dimàirt 13 de’n s-Samhainn le Ruaraidh Iain MacLeòoid, Morair Mhinginish, Cathraiche Cùirt an Fhearainn.

Òraid 2017

Ann an Làrach-Coise Ghaisgeach – DVD

26mh Dhen Iuchar 2017

Anns an t-Ògmhios 2015 chuir Urras an Eilein turas air dòigh dhan Fhraing ‘s dhan Bheilg mar phàirt de shreath thachartasan a’ comharrachadh 100 bliadhna bho Bhlàr Festubert anns a’ Chogadh Mhòr. Thadhail am buidheann cuideachd air an Somme, Beaumont Hamel, Ypres, Arras, Vimy Ridge agus St Valery-en-Caux.

Tha Urras an Eilein air leth taingeil do na buidhnean a’ leanas airson an taic airgid a thug iad dhuinn gus a’ fiolm seo a chlàradh agus a dheasachadh.

Comhairle na Gàidhealtachd | Kilmac Energy | Jansvans Fearann Eilean Iarmain Taigh-òsta Eilean Iarmain | NFU Mutual MacQueen Builders | M & D MacLeod

Chaidh a’ fiolm fhoillseachadh aig cuirm ann am Port Rìgh air an 26mh dhen Iuchar.

ANN AN LÀRACH-COISE GHAISGEACH

Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain a’ toirt sùil air beatha is bàrdachd Shomhairle MhicGill-Eain

DIMÀIRT 15MH AN T-SAMHAIN 2016

Chaidh a’ chòigeamh Òraid Chuimhneachaidh air Sir Iain Noble a thoirt seachad le Iain MacDhòmhnaill aig Sabhal Mòr Ostaig Diciadain sa chaidh (9 Samhain), agus b’ e cuspair na h-òraide aige “Somhairle MacGill-Eain: Beatha is Bàrdachd”.

Chaidh an Òraid a stèidheachadh o chionn còig bliadhna le Sabhal Mòr Ostaig OGE agus Urras an Eilein, dà bhuidhinn ris an robh dlùth-cheangal aig Sir Iain fad iomadh bliadhna, mar chuimhneachan air an obair mhòr a rinn Sir Iain don Cholaiste, don sgìre agus don Ghàidhlig.

B’ ann air sgàth lèirsinn agus oidhirpean Shir Iain a chaidh Sabhal Mòr Ostaig a chur air bhonn ann an 1973 – agus an Sabhal an-diugh a’ tabhann ghrunn chùrsaichean aig ìre fo-cheum is for-cheum tro mheadhan a’ chànain.

Choisinn Sir Iain cliù dha fhèin na bheatha mar bhancair, neach-gnothaich agus neach-gnìomhachais, ach air a’ Ghàidhealtachd ’s cinnteach gu bheil e nas aithnichte airson na h-obrach a rinn e a thaobh na Gàidhlig agus a cheangal leis a’ Cholaiste.

Mar sin bha e air leth iomchaidh gum b’ e cuspair òraid chuimhneachaidh na bliadhna sa beatha is saothair Shomhairle MhicGill-Eain, fear a chuir bàrdachd Ghàidhlig agus gu dearbh a’ Ghàidhlig fhèin fo chomhair an t-saoghail mhòir, agus fear aig an robh dlùth-cheangal e fhèin ris a’ Cholaiste tràth na h-eachdraidh.

Bha Somhairle air aon de na ciad Urrasairean a bh’ air Bòrd an t-Sabhail agus b’ e an dàrna Filidh a bh’ aig a’ Cholaiste ann an 1975.

’S ann à Griomasaigh a tha Iain MacDhòmhnaill, agus tha e air a bhith an sàs ann an saoghal litreachas na Gàidhlig fad iomadach bliadhna, mar neach-deasachaidh agus mar Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean, a’ phrìomh bhuidheann-taice do litreachas na Gàidhlig.

Leig e dheth a dhreuchd aig a’ Chomhairle o chionn sia bliadhna, ach tha e fhathast ag obair a’ cuideachadh ùghdaran agus a’ deasachadh leabhraichean.

Bha e gu mòr an sàs anns an iomairt aig Ùghdarras Theisteanas na h-Alba air Gnàthachas Litreachaidh na Gàidhlig agus tha e na bhall den Bhuidhinn-Stiùiridh Corpais a stèidhich Bòrd na Gàidhlig o chionn ghoirid. Bha e na cho-dheasaiche le Boyd Robasdan air an Essential Gaelic Dictionary, a chaidh fhoillseachadh le Hodder.

Thuirt Iain MacDhòmhnaill: “Bha e na urram mòr dhòmhsa Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble a thoirt seachad, agus bha an cuspair a thugadh dhomh glè fhreagarrach, is ceangal cho làidir aig Somhairle MacGill-Eain fhèin ris an t-Sabhal.”

Thuirt Prionnsapal Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ollamh Boyd Robasdan: “Chan eil mòran dhaoine aig a bheil an doimhneachd eòlais agus an fharsaingeachd seallaidh a th’ aig Iain MacDhòmhnaill air litreachas na Gàidhlig.

A thuilleadh air a bhith na eòlaiche cànain is na neach-deasachaidh barraichte, ’s e fìor sgoilear a th’ ann agus bha sin follaiseach san òraid a thug e seachad mu bheatha is mu bhàrdachd Shomhairle MhicGill-Eain oidhche Chiadain. Bha an òraid fiosraichte, breithneachail is lèirsinneach agus airidh air a cur an clò.”

L to R: Mairead Nic Neacail, Iain Tormod MacLeòid, Murchadh Peutan, Ian MacDhòmhnaill, Boyd Robasdan, Lucilla Noble, Dòmhnall Dòmhnallach & Calum Greumach
Mairead Nic Neacail a toirt seachad duais na h-oidhche gu Eilidh NicFhraing

A bharrachd air an òraid, chaidh duais shònraichte a thoirt seachad air an oidhche airson a’ chiad uair le Urras an Eilein airson “Neach Òg na Bliadhna”.

Tha an duais ga buileachadh air neach òg às an Eilean Sgitheanach a tha air daoine a bhrosnachadh gu bhith cleachdadh na Gàidhlig agus a tha air inbhe a’ chànain a thogail tro an cuid saothrach is dìchill.

’S i Eilidh NicFhraing à Cille mo Luaig san Eilean Sgitheanach a thog duais na bliadhna-sa. Chaidh Eilidh gu Bun-sgoil Chille Mhoire agus an uair sin gu Àrd-sgoil Phort Rìgh, far an robh e na chleachdadh dhi a bhith togail dhuaisean aig Mòdan ionadail is nàiseanta, gu h-àraidh airson bàrdachd, sgeulachdan, còmhradh agus leughadh.

Bhon uair sin tha Eilidh air a beòshlaint a dhèanamh ann an dreuchdan Gàidhlig. Chuir i seachad beagan bhliadhnaichean ag obair aig an ionad cùraim-chloinne Ghàidhlig, Fàs Mòr, mus do thòisich i san dreuchd anns a bheil i an-diugh agus i na h-Oifigear Pròiseict airson na farpais chliùitich, FilmG, a tha stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig.

Thuirt Murchadh Peutan, Rianadair Urras an Eilein, “Tha sinn a’ cur meal-a-naidheachd air Eilidh, a bha air leth airidh air an duais. Tha Urras an Eilein a’ sùileachadh gum bi an duais seo air a toirt seachad gach bliadhna aig Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble, agus tha sinn an dòchas gum bi deagh thaghadh de thagraichean againn an ath-bhliadhna cuideachd.”

Às dèidh dhi an duais a thogail air an oidhche, thuirt Eilidh NicFhraing, “Tha e àibheiseach a bhith faicinn gu bheil Urras an Eilein airson taic a chumail ri daoine òga aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig agus ’s e urram mòr a th’ ann gun deach mo chur air adhart airson a leithid de dhuais.”

 

Urrasairean

Tha na h-Urrasairean a’ riochdachadh gach sgìre dhen Eilean Sgitheanach agus bidh iad a’ coinneachadh bho àm gu àm tron bhliadhna. Tha na coinneamhan air an cumail anns a’ Ghàidhlig.

Urrasairean an latha an-diugh:

An Dr Aonghas Dòmhnallach

An Dr Aonghas Dòmhnallach
Bha an Dr Aonghas Dòmhnallach na dhotair teaghlaich ann am Portrìgh airson iomadach bliadhna. Tha e a-nis air a dhreuchd a leigeil dheth agus tha e a’ fuireach anns a’ Bhràighe.

Calum Greumach

Calum Greumach
Tha Calum Greumach na urrasair phroifeasanta air sgeamaichean peinnsean. Tha e a’ fuireach cuid dhen bhliadhna ann an Garrabost san Rubha ann an Leòdhas, agus cuid ann an Sgùlamus.

Mairi Anna NicCoinnich

Màiri Anna NicChoinnich
Bha taigh-bìdh ainmeil aig Mairi Anna NicCoinnich ann an Dùn Bheagain. Tha i a-nis air sin a leigeil dhith agus tha i a’ fuireach anns an Aodann Bhàn.

Mairead NicNeacail

Mairead Nic Neacail
Bha Mairead NicNeacail na ceannard air diofar sgoiltean san Eilean Sgitheanach agus air deireadh b’ann ann an Stafainn is Cille Mhoire a bha i ag obair. Tha i a-nis air a dreuchd a’ leigeil dhith agus tha i a’ fuireach ann a’ Flòdaigearraidh.

Faye NicLeòid

Faye NicLeòid
Tha Faye NicLeòid na neach-com-pàirt ann an companaidh cunntasairean ann am Portrìgh. Tha i a’ fuireach anns a’ Bhràighe.

Dòmhnall Dòmhnallach

Dòmhnall Dòmhnallach
‘S e neach-gnothaich agus stiùiriche chompanaidh a th’ ann an Dòmhnall Dòmhnallach. Tha e a’ fuireach ann an Stafainn.

 
Murchadh Peutan

Rianadair an Urrais:
Murchadh Peutan
Bha Murchadh Peutan a’ teagasg ann an Àrdsgoil Phortrìgh. Tha e a-nis air a dhreuchd a leigeil dheth agus tha e a’ fuireach anns an t-Struthan.
01470 572300

 

Àireamh Chathranach: SC003432
Cunntasairean: Caimbeul, Stiùbhart, MacIllFhinnein & Co, Portrìgh
Luchd-lagha: Murchison Law, Inbhir Nis
Banca: Banca na h-Alba, An t-Àth Leathann, An t-Eilein Sgitheanach IV49 9AB
Comhairlichean Ionmhais: Brewin Dolphin, Dùn Èideann

Skye Gaelic Trust

Polasaidh an Latha An-Diugh


An-diugh tha e fhathast mar amas aig an Urras taic a chur ri pròiseactan a bhuineas ri dualchas, cultar no foghlam anns an Eilean Sgitheanach, no aig a bheil dlùth cheangal ris an Eilean Sgitheanach. Tha prìomhachas air a thoirt do phròiseactan Gàidhlig is do phròiseactan a bhuineas do shaoghal na Gàidhlig agus faodaidh iad a bhith co-cheangailte ri ceòl, litreachas, bàrdachd, dràma, na h-ealain fhaicsinneach no foghlam.

Chan eil e ceadaichte dhan Urras taic-airgid a thoirt seachad airson cìsean oileanach.

Anns a’ chumantas, bidh an t-Urras a’ toirt seachad thabhartasan eadar £200 agus £1000.

Skye Gaelic Trust

Iarrtasan

Gheibhear foirmean iarrtais an seo agus bu chòir an cur, anns a’ chiad àite, air post-d, gu Rianadair an Urrais.

Thèid leth-bhreacan de gach foirm a chur gu na h-Urrasairean is feumaidh tagraichean mìneachadh goirid a thoirt air na pròiseactan aca agus fiosrachadh mu na cosgaisean a bhios nan cois.

(Cliog gu deas air a’ phutan agus tagh ‘save as’. Bu chòir am foirm a chur an uair sin gu neach-rianachd an Urrais aig an t-seòladh gu h-ìseal.)

Foirm-iarrtais / Application Form